Бриф 4: Родова еднаквост во општина Гевгелија

Во Програмата за еднакви можности на жените и мажите јасно се дефинирани родови цели кои се однесуваат на: зајакнување на институционалните капацитети на Oпштината и КЕМ за вклучување на родов пристап во програмирањето и буџетирањето, унапредување на заштитата од насилство врз жени, унапредување на механизмите за учество на жените во процесот на носење одлуки во заедницата со посебен акцент на вклучување на маргинализираните жени, поттикнување на можностите за економско јакнење на жените преку информирање за правата од работен однос и можностите за економска самостојност преку започнување со сопствен бизнис и подигање на свеста кај населението за придобивките од здрава животна средина.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Гевгелија

Available in the following language versions:

  • Бриф 4: Родова еднаквост во општина Гевгелија