Бриф 3: Социјална заштита и локален економски развој во општина Делчево

Во општина Делчево Стратегијата за родова еднаквост, Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост, како и Програмата за социјална заштита се единствените документи донесени од Советот на општината кои се родово разделени како со активности, така и со буџет.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Делчево

Available in the following language versions:

  • Бриф 3: Социјална заштита и локален економски развој во општина Делчево