Бриф 2: Локален економски развој во општина Чаир

Програмата за локален економски развој на општина Чаир за 2023 е оценета како родово неутрална односно родово слепа, што значи не ги препознава и вклучува специфичните потреби на жените и мажите. Целото делување на општината е поставено на Годишната програма - Акциски План за еднакви можности помеѓу жените и мажите во Општина Чаир за 2020-2024 година. Карактеристично за оваа програма е тоа што истата содржи исти и/или слични активности кои се повторуваат секоја година.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Чаир

Available in the following language versions:

  • Бриф 2: Локален економски развој во општина Чаир