Бриф 17: Социјална заштита во општина Вевчани

Општина Вевчани е мала општина која се соочува со недостиг на средства за поддршка на акцискиот план за родова рамноправност ии на Програмата за социјална заштита. Во програмата за социјална заштита не се предвидени средства за спроведување на активностите и не е наведен потенцијален/ очекуван број на корисници кои би биле поддржани со мерките и активностите, а не може да се види ни одредена родова перспектива во истите.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Вевчани

Available in the following language versions:

  • Бриф 17: Социјална заштита во општина Вевчани