Бриф 16: Социјална заштита во општина Теарце

Во општина Теарце не постои официјален број на евидентирани ученици, и воопшто лица, кои имаат некоја форма на попреченост. Во основните училишта на територија на општината се евидентирани само 6 ученици со попреченост кои посетуваат редовна настава.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Теарце

Available in the following language versions:

  • Бриф 16: Социјална заштита во општина Теарце