Бриф 15: Животна средина во општина Струга

За подготовката и реализацијата на Програмата за активностите на општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2022 година , констатирано е дека е изработена во тесен круг во општината, без вклучување на барањата на граѓанските организации и локалната заедница, искажани на форумот на заедницата во 2021 година, ниту на вработените од општината. Евидентно е дека општина Струга и одговорните сектори и одделенија во континуитет ги планираат истите активности што покажува дека не се следат приоритетите и барањата на граѓаните во областа животна средина.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Струга

Available in the following language versions:

  • Бриф 15: Животна средина во општина Струга