Бриф 14: Социјална заштита во општина Старо Нагоричане

При креирање на буџетот и Програмата за социјална заштита општина Старо Нагоричане не спроведува консултации со населението. При утврдување на програмата за тековната 2022 година не е направена проценка на потребите и приоритетите на различните целни групи поодлено за жени и за мажи. Утврдување на потребите на целните групи кои ќе бидат поддржани, го утврдува Советот според поднесените барања за помош и тој одлучува колку средства ќе бидат одобрени.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Старо Нагоричане

Available in the following language versions:

  • Бриф 14: Социјална заштита во општина Старо Нагоричане