Бриф 13: Образование во општина Шуто Оризари

Општина Шуто Оризари има развиено голем број програми и иницијативи насочени кон подобрување на животот на своите жители, вклучувајќи програма за образование на Ромите, програма за социјална заштита и програма за здравствена заштита. Општината, воедно, воспоставува партнерства со локални и меѓународни граѓански здруженија и фондации за поддршка на напорите за социјална вклученост.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Шуто Оризари

Available in the following language versions:

  • Бриф 13: Образование во општина Шуто Оризари