Бриф 12: Локален економски развој и социјална заштита во општина Радовиш

Советот на општина Радовиш брои 19 советници од кои по изборите во 2021 го сочинуваат 9 жени и 10 мажи, што значи чекор напред и балансирано учество на жените и мажите во носењето одлуки на локално ниво. Во Советот функционираат 11 постојани комисии, од кои претседатели на 4 комисии се жени. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите брои 6 (шест) члена од кои 4 жени и 2 мажи а претседателка на комисијата е жена. Програмата за ЛЕР 2022 година, не го препознава унапредувањето на родовата еднаквост преку кроење на мерките од програмите на начин којшто обезбедува еднаков пристап и полза за жените.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Радовиш

Available in the following language versions:

  • Бриф 12: Локален економски развој и социјална заштита во општина Радовиш