Бриф 11: Социјална детска и здравствена заштита во општина Пробиштип

Родовиот баланс кој постои во општина Пробиштип не е отсликан во процесите на одлучување. Имено, од 15 избрани претставници во Советот на општината, 9 се мажи, а 6 се жени, што покажува дека е запазен само законски утврдениот минимум со квота и жените имаат мало влијание врз локалната политика и одлучување. Што се однесува на урбаните и руралните заедници, според информациите што ги добивме од локалната самоуправа, од вкупно 46 месни заедници, само 1 жена е членка односно претседателка на месна заедница. Ова е показател дека жените многу малку или воопшто не се вклучени во процесите на креирање и донесување одлуки на локално ниво.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Пробиштип

Available in the following language versions:

  • Бриф 11: Социјална детска и здравствена заштита во општина Пробиштип