Бриф за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање

Брифот за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање е подготвен со цел да ги информираме и едуцираме членовите на Советите како и вработените во општинската администрација во 17те општини во кои го имплементираме проектот „Низ женски леќи“.

Author/s:

Љупка Трајановска

Available in the following language versions:

  • Бриф за родова еднаковост и родово одговорно буџетирање