АНАЛИЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕО ОБРАЗОВАНИЕТО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СОСТОЈБИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Оваа анализа го покажува влијанието на КОВИД – 19 на образовниот процес во Општина Велес, каде што се анализираа мислењата на учениците, ученичките и родителите. исто така се утврдени посредни и непосреднипредизвици за родителитеи ученици/чките во времена пандемија и е направена анализа на трошоци. Целта на оваа анализа е да придонесе во случај на ново затворање како и да придонесе за евентуално олеснување на севкупниот процес на дигитализација на образованието во државата.

Author/s:

Убавка Јаневска

Available in the following language versions:

  • АНАЛИЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕО ОБРАЗОВАНИЕТО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СОСТОЈБИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС