Анализа на чинење и корист-Орални контрацептивни таблети

Направената анализа на чинење и корист дава преглед, предлози и препораки колку средства од буџетот на Република Северна Македонија е потребно да се одвојат за оралните контрацептивни средства да се стават на позитивната листа на лекови и да се овозможат информации и пристап за жените и девојките во репродуктивен период.

Author/s:

Ристе Јуруковски, Љупка Трајановска

Available in the following language versions:

  • Анализа на чинење и корист-Орални контрацептивни таблети