Анализа на потребите од усогласување на Кривичниот законик со Истанбулскатa Конвенција во Северна Македонија

Оваа анализа го идентификува јазот меѓу постојната законска рамка и Истанбулската конвенција, со посебен осврт на потребата од ревизија на Кривичниот законик на Република Северна Македонија. Со оглед на тоа што членот 6 на Конвенцијата ги обврзува државите потписнички да обезбедат вклучување на родовата перспектива во дизајнирањето мерки, нивната имплементација, како и евалуацијата на нивното влијание и ги обврзува да промовираат мерки и да имплементираат политики кои имаат цел да унапредат родова еднаквост и да ги зајакнат жените, оваа анализа е правена од родова перспектива во согласност со Член 6 (параграфи 61-62).

Author/s:

Д-р Марија Ристеска М-р Александар Цеков

Available in the following language versions:

  • Анализа на потребите од усогласување на Кривичниот законик со Истанбулскатa Конвенција во Северна Македонија
  • ANALIZË E NEVOJAVE PREJ HARMONIZIMIT TË KODIT PENAL ME KONVENTËN E STAMBOLLIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT