Policy Brief N.22; March 2013

Share This Post

Во текот на 2012 година Центарот за истражување и креирање политики беше вклучен во регионално истражување за ефективноста на системите за обезбедување квалитет во основното образование во земјите од Југоисточна Европа. Како резултат на истражувањето, објавена е една компаративна студија и една кратка анализа која се однесува на системот во Македонија.

  

Policy Briefs 22; March 2013

КВАЛИТЕТОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Download File, Mk

  

 

More To Explore