Пазарот на труд, и јавните политики кои го управуваат, ги дефинира главните поставки и рамки врз чија основа економијата оперира. Со цел произведување на позитивни резултати во оваа сфера потребно е фокусирано управување со поставките и нивно навремено реформирање согласно промените кои настануваат во главните карактеристики на земјата. Целта на ЦИКП е да биде на браникот на истражувањата на овие поставки и со тоа да произведува релевантни препораки за јавни политики кои пред се се засновани на емпириски докази.