City Parking Skopje

Share This Post

The CRPM good governance program partners up with City Parking Skopje.

The project aims to foster the practices of responsiveness to the Public Enterprise-City Parking Skopje.

CRPM contact: Zmejkoski@crpm.org.mk

City parking contact: B.Sokolova@gradskiparking.com.mk

Did you knoë that? Parking zone is used to indicate restrictions on parking in a defined area / territory-controlled parking zone (KPZ).

An essential part of the traffic management involves control-restricting parking, aiming to harmonize the requirements and needs for parking.


Градски паркинг Скопје

Програмат на  ЦИКП  за добро владеење е во партнерство со Градски паркинг Скопје. Проектот има за цел да се поттикне практиките I одговорноста на Јавното претпријатие Градски паркинг-Скопје.

ЦИКП контакт: Zmejkoski@crpm.org.mk Градски паркинг контакт: B.Sokolova @ gradskiparking.com.mk

Дали знаевте? Паркинг зоната се користи за означување ограничувања на паркинг во дефинирана област / територија под контрола на паркинг зона (KPZ). Суштински дел на управување со сообраќајот вклучува контрола-ограничување за паркирање, со цел да се усогласат барањата и потребите за паркирање.


Parkingu i qytetit të Shkupit

QKHP në partneritet më parkingun e qytetit të Shkupit- zhvillon programin e qeverisjes së mirë.Projekti synon të nxisë praktikat e përgjegjshmëris të parkingut publik në  Shkup

QKHP  kontakt: Zmejkoski@crpm.org.mk Kontakt tek parkingu i qytetit: B.Sokolova@gradskiparking.com.mk

A e dini se?

Zonë parkimi, është përdorur për të treguar kufizimet në parkimin në një zonë të përcaktuar/ në territorin e zonave të kontrolluar nga parkimi simbolit (KPZ). Një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të trafikut përfshin kontrollin dhe kufizon parkimin, me qëllim që të harmonizoj kërkesat dhe nevojat për parkim.

More To Explore