Основите на квалитетно образование се поврзани со добрата настава, но исто така и со добро воспоставен систем за обезбедување квалитет. ЦИКП ги анализира овие прашања и дава препораки за подобрување на квалитетот на основното образование во Македонија.