Наша главна цел е да го подобриме квалитетот и ефикасноста на образовниот систем, како и негово прилагодување согласно потребите на моменталната пазарна економија.