Nineteenth weekly lecture with Lura Pollozhani

Share This Post

In the previous period we witnessed that citizens can overcome ethnic differences especially when it comes to issues related to everyday life and can communicate with stakeholders and authorities in a coordinated manner. Тhis can be upgraded in the future, but it requires serious effort primarily by the political parties which still have major impact on this process. This was the main message by Lura Pollozhani from the Centre for Southeast European Studies at the University of Graz, Austria. Attendees at this lecture were mostly interested in the modalities to bridge ethnic differences as well as on the situation in Macedonia, especially in light of the Ohrid Framework Agreement.

Деветнаесетто седмично предавање со Лура Положани

Во изминатиот период посведочивме дека за прашања што го засегаат нормалното живеење, граѓаните можат да ги надминат етничките разлики и координирано да настапат пред чинителите и властите. Тоа може да биде надградено и во иднина, но за тоа се потребни сериозни напори пред, сѐ од политичките субјекти кои сѐ уште имаат големо влијание врз овој процес. Ова беше главната порака на Лура Положани од Центарот за јужноевропски студии при Универзитетот во Грац, Австрија. Слушателите на ова предавање во најголем дел се интересираа за начините за премостување на етничките разлики и состојбата во РМ, особено низ призмата на Охридскиот рамковен договор.

 

More To Explore