New forms of work comparative report/Нови облици на работа компаративен извештај

Share This Post

Ви го претставуваме компаративниот извештај кој го изработија нашите колеги од Институтот за јавна политика од Романија, а во рамки на проектот „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“, спроведен во партнерство со Центарот за истражување и креирање политики (Македонија), Центарот за економски развој (Бугарија), Истражувачкиот институт за труд и социјални работи (Чешка), Институтот за јавни работи (Полска) и Институтот за развој и меѓународни односи (Хрватска). Овој проект е финансиран од Европската Унија.
Електронска верзија од компаративниот извештај на англиски јазик е достапна на следниот линк
We are presenting you with the comparative report developed by our colleagues from the Institute for Public Policy from Romania, and within the project “The adaptation of industrial relations towards new forms of work”, implemented in partnership with the Center for Research and Policy Making (Macedonia), the Center for Economic Development (Bulgaria), the Research Institute for Labor and Social Affairs (Czech Republic), the Institute for Public Affairs (Poland) and the Institute for Development and International Relations (Croatia). This project is funded by the European Union.
An electronic version of the comparative report in English is available at the following link

More To Explore