Meetings With Mayor, Councilors And Members Of The EOC | Municipality Of Tearce

Share This Post

Today, in Tearce Municipality, we held the concluding meeting of the “Through Gender Lenses” project in collaboration with our sub-grantee Egnatia Tearce. The gathering was attended by the mayor, members of the Tearce Municipality Council, and the municipal administration. The Mayor, Nuhi Neziri, expressed strong support for the project’s implementation and committed to further cooperation and the realization of budgetary initiatives.

Our sub-grantee prepared a monitoring report using gender-responsive budgeting tools, with a focus on social protection for individuals with disabilities in Tearce. The report included the presentation of budgetary proposals and their associated financial implications, which Council members pledged to review and initiate in 2024.

The proposed initiatives encompass:

  • Establishing records for students with disabilities and creating a comprehensive municipality-wide registry for individuals with disabilities, especially those excluded from the education system.
  • Constructing a Day Center to cater to individuals with physical and intellectual disabilities.
  • Integrating educational assistants into the regular primary education process.
  • Improving accessibility to local institutions for individuals with physical disabilities.
  • Establishing a group home for the elderly and providing support to individuals with intellectual and physical disabilities.

The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.

Денес во Општина Теарце заедно со нашите подгрантисти од Егнатиа Теарце ја одржавме завршната средба во рамки на проектот Низ женски леќи. На средбата присуствуваа градоначалникот, членовите на Советот на општина Теарце како и општинската администрација. Градоначалникот на општина Теарце, г-дин Нухи Незири, даде целосна поддршка во имплементацијата на проектот, како и ветување за понатамошна соработка и реализација на буџетските иницијативи. Нашите подгрантисти од општина Теарце подготвија мониторинг извештај користејки алатки за родово одговорно буџетирање, чија тема беше социјалната заштита на лицата со попреченост во општина Теарце. Од самиот извештај беа презентирани и буџетски иницијативи како и буџетските импликации од истите, кои членовите на Советот се заложија да ги дискутираат и започнат со реализирање во 2024 година.

  • Општината да воведе евиденција за ученици-лицата со попреченост, но и евиденција на лицата со попреченост на ниво на цела општина, особено оние кои се исклучени одпроцесот на образование.
  • Изградба на Дневен центар за лица со телесна и интелектуална попреченост.
  • Вклучување воспитно-образовни асистентиво редовниот процес на основното образование.
  • Подобрување на пристапноста до локалните институции на лицата со физички хендикеп.
  • Формирање на групен дом за стари лица и соработка и помош на лица со интелектуална попреченост и телесни инвалиди.

Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore