Meetings With Councilors And Members Of The EOC | Municipality Of Makedonska Kamenica

Share This Post

Today, in the Municipality of Makedonska Kamenica, alongside our sub-grantees, Hope, we held the concluding meeting for the project titled “Through Gender Lenses: Appraising budgets and policies, watchdogging local action plans for gender equality implementation”, funded by the European Union. During the final conference, we presented the gender-responsive budgeting monitoring report for the Municipality of Makedonska Kamenica to its representatives and members of the Council. This comprehensive report not only contained recommendations and conclusions but also proposed budget initiatives, which originated from the input of citizens. These initiatives are designed to improve planning, activities, and expenditures within the gender equality program, with the ultimate aim of promoting gender-responsive budgeting across all programs and sectors. Some of the key recommendations presented include:
  • Drafting and adopting a declaration on gender equality within the Municipality of Makedonska Kamenica.
  • Collaborating with the Coordinator and the Equal Opportunities Commision when developing infrastructure facilities to consider the specific needs of both men and women in their usage.
  • Developing a Youth Strategy in the Municipality of Makedonska Kamenica and establishing a Local Youth Council while ensuring gender balance.
  • Constructing separate changing rooms and toilets for both boys and girls in the sports facilities of the Municipality of Makedonska Kamenica.
  • Adopting a methodology for the equitable distribution of funds from the municipality’s budget to sports clubs, with such distribution based on principles of gender equality.
The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.
Денес во Општина Македонска Каменица, заедно со нашите подгрантисти Надеж – Норе jа одржавме завршната средба во рамки на проектот “Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост”, финансиран од Европската Унија.
На завршната конференција, на претставниците од општината и членови на Советот беше презентиран извештајот од спроведениот мониторинг за родово одговорно буџетирање во општина Македонска Каменица со препораки и заклучоци од извештајот, а беа презентирани и предлог буџетски иницијативи произлезени од граѓаните со цел унапредување на планирањето и на активностите и на трошоците во рамките на програмата за родова еднаквост, со цел унапредување на родовото одговорно буџетирање во сите програми и сектори.
Дел од изнесените препораки:
  • Да се изработи и усвои декларација за родова рамноправност во општина Македонска Каменица.
  • При креирање на инфраструктурните објекти, општината да ја консултира Координаторката и Комисијата за еднакви можности, со цел вклучување на специфичните потреби на мажите и жените при користење на инфраструктутрата.
  • Да се изработи Младинска стратегија во општина Македонска Каменица и да се формира Локален младински совет запазувајќи го родовиот баланс.
  • Да се изградат посебни соблекувални и тоалети за момчиња и девојчиња во спортските објекти на општина Македонска Каменица.
  • Да се донесе методологија за рамноправна распределба на онациите од буџетот на општината кон спортските клубови, и распределбата на средствата да се врши врз основа на родова еднаквост.
Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore