Meetings with councilors And Members Of The EOC | Municipality of Lipkovo

Share This Post

Today in Municipality of Lipkovo, we held our final meeting for the project titled “Through Gender Lenses: Appraising budgets and policies, watchdogging local action plans for gender equality implementation,” which is funded by the European Union. This meeting was conducted in collaboration with our sub-grantee, the Network of Women in Science.

During the meeting, our sub-grantee presented the monitoring report titled “Gender-Responsive Educational and Cultural Institutions in the Municipality of Lipkovo,” which was developed using gender-responsive budgeting tools. Additionally, we had the privilege of presenting and suggesting the following budget initiatives, derived from input received from the municipality’s citizens and employees, for consideration by the members of the Lipkovo Municipality Council. Alongside this, we conducted a comprehensive cost analysis for each proposal:

 1. Placing women in decision-making positions.
 2. Regular collection of gender-disaggregated data for program users.
 3. Active involvement of women in the planning and creation of the annual programs and budget for the Municipality of Lipkovo, along with the complete utilization of budget funds designated for the Program for Equal Opportunities for Men and Women in 2023.
 4. Raising awareness regarding the significance of incorporating women into the workforce.
 5. Implementation of programs for ongoing education, retraining, and training for both women and men.
 6. Providing support for socially vulnerable girls and women who lack adequate opportunities.
 7. Organizing training sessions to familiarize municipal administration personnel, Council members, as well as teachers and students in schools with the concept of gender equality.

The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.”

Денес, заедно со нашите подгрантистки Мрежа на жени во наука во Општина Липково, ја одржавме нашата завршна средба во рамки на проектот “Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост” финансиран од Европската Унија.
На средбата, нашите подгрантистки го презентираа мониторинг извештајот „Родово одговорни образовни и културни институции во општина Липково“, кој беше изработен користејќи алатки за родово одговорно буџетирање. Дополнително, пред членовите на Советот на општина Липково ги презентиравме и предложивме за усвојување следниве буџетски иницијативи кои произлегуваат од граѓаните и вработените во општина Липково, а за кои подготвивме и анализа на трошоци.

 • Поставување на жени на позиции на донесувачи на одлуки;
 • Редовно собирање на родово разделени податоци за корисниците на програмите;
 • Активно вклучување на жените во планирањето и креирањето на годишните програми и буџет на општина Липково и целосно искористување на буџетските средства наменети за Програмата за еднакви можности на мажите и жените за 2023 година;
 • Покревање на свеста за важноста од вклучување на жените во работната сила;
 • Спроведување на програми за дообразување, преквалификации и обука на жените и мажите;
 • Да се обезбеди поддршка за социјално ранливите девојките и жените кои немаат соодветни можности;
 • Да се организираат обуки за запознавање со концептот на родовата еднаквост за општинската администрација, членовите на Советот, како и за наставниците и учениците во училиштата.

Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore