Meetings with councilors and members of the EOC | Municipality of Kavadarci

Share This Post

Today, we began our meetings with councilors from various municipalities and members of the Equal Opportunities Commissions. We presented the initiatives for gender-responsible budgeting, which were prepared with the support of a financial expert, including a cost analysis.

These initiatives have resulted from dedicated work over the past 18 months by the municipalities, our local partner organizations, as well as the consortium of five civil society organizations that are implementing the “Through Gender Lenses” project.

In the Municipality of Kavadarci, together with our local partner organization, Vizija Kavadarci and the councilors in the municipality, as well as the coordinator for equal opportunities, we reviewed the initiatives with budgetary implications. These initiatives should advance the planning of activities and costs within the framework of the gender equality program. Furthermore, they aim to promote gender-responsive budgeting in all other programs and sectors.

The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.”

Денес отпочнавме со средби со советниците во општините и членовите на Комисиите за еднакви можности да ги презентираме иницијативите за родово-одговорно буџетирање изготвени со поддршка од финансиски експерт, вклучувајќи и анализа на трошоците.
Иницијативите произлегоа од посветената работа во изминатите 18 месеци на општините, нашите локални партнерски организации, како и конзорциумот од петте граѓански организации коишто го спроведуваат проектот “Низ женски леќи”.
Во Општина Кавадарци заедно со локалната партнер организација Здружение за родова еднаквост Визија Кавадарци и советниците во општината како и координаторката за еднакви можности ги разгледавме иницијативите со буџетски импликации кои што треба да го унапредат планирањето и на активностите и на трошоците во рамките на програмата за родова еднаквост, но исто така да го унапредат родовото одговорно буџетирање и во сите останати програми и сектори.

Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore