Meeting with councilors | Municipality of delchevo

Share This Post

On October 10, in collaboration with our sub-grantees from KHAM Delchevo, we conducted the final event within the project “Through gender lenses: Appraising budgets and policies, watchdogging local action plans for gender equality implementation” in the Municipality of Delchevo.

During the gathering, which was attended by representatives from the municipal administration and members of the Municipal Council, we presented the outcomes of our monitoring report and the corresponding budget proposals.

We presented the following recommendations to the municipality:

  • Integration of the gender perspective into the formulation of policies and initiatives related to infrastructure, with a particular emphasis on improving accessibility for women, girls residing in rural areas, citizens with disabilities, access to public transportation, childcare facilities, the elderly, and individuals with disabilities.
  • Organization of consultation meetings during the preparation of all municipal documents, offering a platform for women and other marginalized communities from both urban and rural areas to voice their priorities and contribute to the enhancement of their quality of life.
  • Enhancement of the municipal administration’s capacity to effectively integrate the gender perspective into the policy formulation and budget planning processes within the municipality.
  • Establishment of educational programs and awareness-raising campaigns aimed at identifying gender inequality in social life and comprehending the repercussions of such inequality on the overall economic and social development in the region.

The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.

На 10 октомври заедно со нашите подгрантистки од граѓанската организација КХАМ Делчево го одржавме завршниот настан во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ во Општина Делчево.

На последната средба на која учествуваа претставници од општинската администрација и членови на Советот на општина Делчево ги споделивме резултатите од мониторинг извештајот како и буџетските иницијативи кои произлегуваат од истиот.

На општината и предложивме:

  • Вклучување на родовата перспектива при креирањето на политиките и активностите поврзани со инфраструктурата особено за олеснување на пристапот на жените и девојките од руралните населени места, како и за граѓаните со попреченост, пристап до јавен превоз, установи за грижа за деца, стари лица, лица со попреченост.
  • При изготвувањето на сите општински документи, да се организираат средби каде ќе се консултираат жените и другите маргинализирани заедници како од урбаните така и од руралните средини заради приоретизирање на потребите со цел унапредување на квалитетот на живот на овие заедници.
  • Зајакнување на капцитетите на општинската администрација за вклучување на родовата перспектива во процесите на креирање на политиките и планирање на буџетот во општината;
  • Креирање на програми и кампањи за едукација и подигање на свеста за препознавање на родовата нееднаквост во општествениот живот и ефектите од нееднаквоста врз севкупниот економски и социјален развој во регионот.

Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore