Municipality of Aerodrom

Share This Post

The CRPM good governance program partners up with the Municipality Aerodrom – the Sector for social protection.

The project aims to foster practices of participation in delivery of child care services and therefore enhance good governance in 2 kindergartens located in the municipality with 9 branches

CRPM contact: Mickovska@crpm.org.mk

Aerodrom contact: dana.gapkovska@aerodrom.gov.mk

Did you know? The Municipality was named after the military airport (which used to be located where the “Jane Sandanski” polyclinic and the “Goce Delcev” military barracks are today), which was bombed by Nazi Germany in April 1941.

 


Општина Аеродром

Програмата на ЦИКП за добро владеење во партнерство со Општина Аеродром – Секторот за социјална заштита. Проектот има за цел да се поттикнат практиките за учество во испораката на услугите за згрижување на децата и подобрување на добро владеење во 2 градинки во општината со 9 ограноци на градинки. ЦИКП контакт: Mickovska@crpm.org.mk Аеродром контакт: dana.gapkovska @ aerodrom.gov.mk

Дали сте знаеле? Името на општина е добиено по воениот аеродром (кој се користи за да се лоцира касарната “Јане Сандански” и поликлиниката “Гоце Делчев”), кој бил бомбардиран од нацистичка Германија во април 1941 година

 


Komuna e Aerodromit

QHKP nw partneritet të programit pwr qeverisje tw mirw me Komunën e Aerodromit – Sektorit për mbrojtje sociale.Projekti synon të nxisë praktika të pjesëmarrjes në ofrimin e shërbimeve të kujdesit të fëmijëve dhe për këtë arsye të përmirësuar qeverisjen e mirë në 2 kopshte të vendosura në komunën me 9 degë
CRPM kontaktoni: Mickovska@crpm.org.mk
Aerodrom kontaktoni: dana.gapkovska @ aerodrom.gov.mk

A e dini se?
Komuna u emërua pas aeroport ushtarak (i cili përdoret për të vendosur se ku “Jane Sandanski” poliklinika dhe “Goce Dellçev” kazermat ushtarake janë sot), i cili ishte bombarduar nga Gjermania naziste në prill të vitit 1941

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support