Knowledge Product: Delivering on SDG 5.C.1. in WB and Moldova

Share This Post

Погледнете го новиот извештај за тоа како стојат земјите од Западен Балкан и Република Молдавија околу исполнувањето на индикаторот 5Ц1 од сетот одржливи развојни цели за буџетскиот циклус 2021 година. Кој бележи најголем напредок, а кој стагнира во институционализирањето на родово – одговорното буџетирање?

See the new report about the delivering on SDG 5.C.1. indicator in Western Balkans and Republic of Moldova for the 2021 budget cycle. Who progressed most and who is stagnating in gender-responsive budgeting institutionalization?

More To Explore