Интервју за германското национално радио Deutschlandfunk

Share This Post

 

На 11.03.2014 (понеделник) тимот на Центрот за истражување и креирање политики, Александар Цеков и Петранка Делова-Миладинова дадоа радио интервју за германското национално радио Deutschlandfunk. Во интервјуто, кое се планира да биде дел од 20 минутна радио-репортажа за Македонија и напредокот на реформите во  рамки на Евроинтегративниот процес, тимот на ЦИКП рефлектирајќи на оваа тема, меѓудругото ги претстави и активностите во рамки на проектот „Размена на најдобри ЕУ практики во следење на антикоруптивни мерки на локално ниво“ како една од области која што е особено важна во Евроинтегративниот процес на земјата.

 

 

Овој проект е финансиран од Европската Унија

 

 

 


 

INTERVIEW ON THE GERMAN NATIONAL RADIO DEUTSCHLANDFUNK

Yesterday, 11.03.2014 (Monday) the CRPM team, Aleksandar Cekov and Petranka Delova-Miladinova gave an interview for the German national radio Deutschlandfunk. In the interview, which is foreseen to be part of а 20 minutes radio-story about Macedonia and the reform process within the frames of the EU accession,  the CRPM team reflecting on the topic has interalia presented the activities within the project “Exchange of EU best practices in monitoring anticorruption on local level”, as one of the areas which is crucial in the EU integration process in the country.

 

More To Explore