Informative session on sustainable urban mobility planning with representatives from the Assembly of the RM and Kosovo

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Институтот за политички науки од Приштина, со поддршка на GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency, организираше заедничка информативна сесија за одржлива урбана мобилност и просторно планирање со претставници од Собранието на Република Македонија и Косово. Во фокус на настанот беше презентација на концептот на планови за одржлива урбана мобилност (SUMP) и улогата на Собранието во оптималното планирање на урбаниот простор.
Center for Research and Policy Making in cooperation with Prishtina Institute for Political Studies, with the support of GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency held the joint informative session on sustainable urban mobility planning with representatives from the Assembly of the Republic of Macedonia and Kosovo.The event was focused on the main SUMP concepts and the role of the National Assembly in optimal planning of urban spaces.

More To Explore