First Session of School for Public Policy “Mother Theresa”

Share This Post

Since 15th – 18th October 2015, the first session of the School for Public Policy “Mother Theresa” was held. The first part of the session was organized in Skopje on 15th of October. Considering that in the first quarter of the 2015/16 academic session, the emphasis is placed on the Euro-Atlantic topic, students had the honor to hear the presentation of Captain (N) Rumen Radev, Chief of the NATO Liaison Office in Skopje. Captain (N) Rumen introduced the students to the concept of the North Atlantic Alliance, elaborated on the major security risks in the world and the region, especially in the context of the developments related to ISIS. Then, the weekend session in Ohrid followed, where again students focused security challenges and NATO, including several other aspects such as regional security, good governance, the current crisis with Syrian refugee and energy security. The following lecturers presented these topics:

– Gjergji Vurmo, Institute for Democracy and Mediation (Albania): “Religious radicalism and violent extremism in the region – Issues for NATO?”

– Leon Malazogu, Democracy for Development (Kosovo): “The interplay between stability and good governance”

– Marin Lessenski, Open Society Institute (Bulgaria): “Security threats and  security perceptions in Europe”

– Vladimir Petronijevic, Group 484 (Serbia): “Rrefugee crisis – threat to the regional security?”

– Prof. Dr. Plamen Dimitrov, Bulgarian Geopolitical Society (Bulgaria): “NATO, Russia and the Balkans: Energy geopolitics threats to regional security”

After the first session, traditionally the School continues its regular weekly lectures. The first one is already scheduled for 10.21.2015 at 18h. in Hotel Porta when prof. Oliver Andonov will give presentation about “National interests in the geo-politics of the Balkans”.

 


 

OДРЖАНА ПРВАТА СЕСИЈА ВО РАМКИ НА ШКОЛАТА ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА СТУДЕНТИ 2015/16

 

Од 15-18 октомври 2015 година се одржа првата сесија во рамки на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ за најновата генерација студенти 2015/16. Првиот дел од сесијата се одржа во Скопје на 15-ти овој месец. Имајќи предвид дека во првата четвртина акцент е ставен на евро-атлантската тема, студентите имаа чест да го чујат излагањето на Полковникот Рyмен Радев, шеф на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје. Полковник Румен ги запозна студентите со концептот на Северно-атлантската алијанса, како и главните безбедносни ризици во светот и регионот, особено во контекст на случувањата со ИСИС. Потоа следеше викенд сесијата во Охрид, каде повтoрно се задржа фокусот на безбедноста и НАТО предизивиците, но дополнето со неколку аспекти како што се регионалната безбедност, доброто владеење, актуелната криза со бегалците од Сирија, енергетиката и сл. Имено, следниве предавачи се задржаа на овие теми:

– Ѓерѓи Вурмо, Институт за демократија и медијација (Албанија): „Верскиот радикализам и насилниот екстремизам во регионот – проблем за НАТО?“

– Леон Малазогу, Демократија за развој (Косово): „Взаемноста помеѓу стабилноста и доброто владеење“

– Марин Лесенски, Институт Отворено општество, (Бугарија): „Безбедносните закани и перцепциите за сигурност во Европа“

– Владмири Петронијевиќ, Група 484 (Србија): „Бегалската криза – закана за регионалната сигурност?“

– проф. д-р Пламен Димитров, Бугарско геополитичко општество (Бугарија): „НАТО, Русија и Балканот: Енергетски геополитики и закани за регионалната безбедност“

По првата сесија, Школата традиционално продолжува со своите редовни седмични предавања. Веќе е закажано и првото за 21.10.2015 година со почеток во 18ч. во х. Порта кога свое излагање ќе има проф. Оливер Андонов на темата „Националните интереси во гео-политиките на Балканот“.

 


 

ФОТО АЛБУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


More To Explore