First Seminar of the School of Public Policy |Mother Theresa|

Share This Post

Hotel Turena, Skopje, 08-10 November, 2013

PROGRAM of the First Seminar of the School of Public Policy |MOTHER THERESA|; Generation of participants 2013/2014

“PUBLIC POLICY THEORY AND PRACTICE”

 

Day 1: 8 November

17:30-18:30 Opening of the Third Seminar of the School of Public Policy |Mother Theresa|, Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy “Mother Theresa” and Prof. Dr. Biljana Vankovska, President of the Program Advisory board.

 

 

18:30 – 19:30 Lecture: “Policy research and analysis” Lecturer: Dr. Marija Risteska, Executive director of the Center for Research and Policy Making

 

 

19:30 – 20:00 Workshop / Q&A

20:00 – 21:00 Dinner

21:00 – 22:00 Social Event

 

 

 

  

Day 2: 9 November

10:00 – 12:00 Lecture: “Public Policy – monitoring and evaluation” Lecturer: Marija Nashokovska, Monitoring and Evaluation Coordinator (USAID Civil Society Project)

12:00 – 12:30 Coffee break

 

 

12:30 – 13:30 Lecture: “Public Policy at local level” Lecturer: Ace Kocevski (former Mayor of Veles / former MP in the Macedonian parliament)

 

13:30 – 14:00 Q&A

14:00 – 15:30 Lunch

15:30 – 17:00 Lecture: “Policy making in practice – Experiences as Deputy Prime Minister” Lecturer: M-r Ivica Bocevski (former Deputy Prime Minister for European Integration)

 

 

17:00 – 18:30 Lecture: “Public policy in the international organizations” Lecturer: Bekim Imeri, World Bank

 

 

18:30 – 19:00 Q&A

19:00 – 20:00 Dinner

20:00 -21:00 Social event

 

 

 

Day 3: 10 November

10:00 – 11:30 Lecture: “Management of Cultural Policies: POLITICS, PUBLIC AWARENESS, ACCESS and PROMOTION OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE”

 

 

Lecturer: Miki Velcovski, (PhD Candidate/ Expert on management of cultural policies)

11:30 – 12:00 Q&A

12:00 – 12:30 Coffee Break

12:30 – 14:00 Lecture: “Policy paper”-as an instrument of the public policy of one member state, Council of Europe

Lecturer: Viktorija Cavkovska, PhD

 

 

14:00 – 15:30 Lunch

15:30 Departure

Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, со поддршка од Советот на Европа

 

 


 

EВАЛУАЦИЈА НА ПРВАТА СЕСИЈА ОД ШКОЛАТА ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ |МАЈКА ТЕРЕЗА| ГЕНЕРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ 2013/2014

 


 

1. Дали сте задоволни од изборот на темите на сесијата/семинарот?

25     Да              /     Не

 

1. 2. Ако ДА, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување при што 1 е најмалку, а 5 е најмногу.

4.40

2. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Проф. Др. Марија Ристеска?

4.70

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  52.5%

Б) ме воведе во интересна тема   13%

В) ми беше познато   8.5%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  26%

Д) беше на добра тема но монотоно /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  /

 

 

3. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на м-р Марија Нашоковска?

4.40

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:  

А) ми даде нови знаења за темата  36%

Б) ме воведе во интересна тема   32.5%

В) ми беше познато   18%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија   13.5%

Д) беше на добра тема но монотоно  /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања   /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  /

4. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Аце Коцевски?

4.31

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  50.5%

Б) ме воведе во интересна тема  9%

В) ми беше познато  /

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  18%

Д) беше на добра тема но монотоно  22.5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  /

 

 

5. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на м-р Ивица Боцевски?

3.47

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   /

Б) ме воведе во интересна тема   5%

В) ми беше познато  25%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  60%

Д) беше на добра тема но монотоно   /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  10%

 

 

6. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Беким Имери?

3.26

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   24%

Б) ме воведе во интересна тема   12%

В) ми беше познато  6%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија   /

Д) беше на добра тема но монотоно   34%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 24%

 

 

7. Колку сте општо земено задоволни од предавањето  на Мики Велчовски ?

3.90

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   30%

Б) ме воведе во интересна тема   25%

В) ми беше познато   5%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија   30%

Д)беше на добра тема но монотоно /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  10%

 

 

8. Колку сте општо земено задоволни од предавањето  на Викторија Чавковска?

3.40

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   21.85%

Б) ме воведе во интересна тема   13%

В) ми беше познато  13%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  4.35%

Д) беше на добра тема но монотоно   17.4%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  13%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  17.4%

 

 

9.  Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Јавни политики за подобрување на инвестиционата клима во Р. Македонија; ЕУ прошурување;

Социјална политика ( работнички права, социјална заштита, намалување на сиромаштија ); PR стратегија; Човекови права.

 

 

10. Кој би бил вашиот предлог за предавач( домашен, странски ) за идната сесија на школата и на која тема?

Проф. Др. Ферид Мухиќ; Проф. Др. Гордана Силјановска; Проф. Др. Билјана Ванковска; Проф. Др. Горан Илиќ; Оливера Трајковска; Виктор Мизо; пратеници; членови на извршната власт; Мирјана Лазарова Трајковска.

 

 

11. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

4.85

 

12. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

3.63

 

 

13. Колку сте задоволни од достапноста на материјали од предавачите?

3.61

 

14. Колку сте задоволни од храната и услугата на сесијата?

3.80

 

 

15. Дополнителен коментар

Премногу активности/предавања на вториот ден; Конференциската сала не беше доволно затоплена; Недоволна социјализација по работниот дел на семинарот.

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support