FIRST ENERGY COMMUNITY CIVIL SOCIETY DAY IN VIENNA

Share This Post

On 21st of June 2016, the Energy Community organized the first Open Day at which attended various representatives from the regional NGOs, the European Parliament and the EU Commission. The participants focused on the latest states in regards to the national energy and environmental portfolios as well as on the impact of the EU legislation in this filed. In the framework of this event, a special roundtable discussion with Energy Community Permanent High Level Group (PHLG) Members was organized at which several aspects and ides for improving and enhancing the national efforts and actions related to meeting the previously set goals and saving targets. The representative from the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Open Regional Fund for Energy Efficiency and the representatives of the Schools for public policies, including the SPP “Mother Theresa”, presented the project “Public Dialogue on Sustainable Use of Energy in SEE” and their efforts for boosting the national dialogues which aim at meeting the national pledges on energy, energy efficiency and climate change mitigation. The Energy Community director, Janez Kopac, said that this Open Day will be transformed into regular annual event at which the Community will absorb new data and information regarding the national developments and standings.

 


   

Прв Oтворен ден на Енергетската заедница со невладините организации во Виена

На 21 јуни 2016 година, во седиштето на Енергетската заедница во Виена, се организираше првиот Отворен ден на кој присуствуваа претставници од невладини организации од регионот, Европскиот парламент и Европската комисија. Учесниците на овој настан се фокусираа на активностите порзани со националните енергетски и еколошки портфолија, како и на влијанието и исполнувањето на одредбите кои произлегуваат од  законодавството на ЕУ. Во рамките на овој настан, беше организирана и посебна дискусија во форма на тркалезна маса со членовите на Постојаната групата на високо ниво при Енергетската заедница (PHLG) при што се разменија повеќе гледишта и идеи за подобрување и зајакнување на владините напори и активности во врска со исполнувањето на претходно поставените цели и заштеди. Претставникот од Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ) – Отворен регионален фонд за енергетска ефикасност и претставниците од регионалните Школи за јавни политики го претставија проектот “Јавен дијалог за одржливо користење на енергија во Југоисточна Европа” и нивните напори за зајакнување на националните дијалози со цел исполнување на државните заложби и прагови за заштеда во поглед на енергијата, енергетската ефикасност и ублажувањето на последиците од  климатските промени. Претседател на Енергетската заедница, Јанез Копач, рече дека ваквите отворени денови ќе прераснат во редовен годишен настан преку кој Заедницата ќе има можност да присобере нови податоци и информации во однос на развојот и случувањата во земјите членки поврзани со енергетските прашања.

 

More To Explore