CRPM Guidebook: Gendered Participation Models for Local Policy-making and Budgeting

Share This Post

МОДЕЛИ ЗА УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ НА ЛОКАЛНО НИВО

Прирачник со ресурсни материјали
Автори: Др. Марија Ристеска / М-р Ана Мицковска Ралева / М-р Александар Цеков / Ристе Змејкоски

more

More To Explore