European industrial relations 2010 report available in Macedonian language

Share This Post


Within the project “The impact of the economic crises on industrial relations: policy responses as key recovery tools” CRPM prepared translation in Macedonian of selected chapters from the European industrial relations 2010 report which focuses specifically on the impact the crises had on social dialogue in the European member states. The translated report maybe accessed here.


Во рамките на проектот “Влијанието на економската криза на индустриските односи: политички одговори како главни алатки за опоравување од кризата” ЦИКП подготви превод на Македонски јазик на селектирани поглавја на извештајот Индустриски односи во Европа во 2010 година кој се однесува на влијанието на кризата врз социјалниот дијалог во земјите членки на Европската Унија. Преведениот извештај е пристапен на следниов линк.

More To Explore