Eighteenth Weekly Lecture with Prof. Academician Abdulmenaf Bedzeti

Share This Post

Yesterday’s lecture with prof. academician Abdulmenaf Bedzeti was focused on the way we spend public money and how we collect public finances. Academician Bedzeti noted that for each new policy, authorities need to apply the “budget calculator” which will help to estimate the budgetary implications of introducing new policy. On the other hand, the students were interested about the tax collection in the country, its re-redistribution and the prospect of how the pension system in Macedonia will function in future.

Осумнаесето седмично предавање со Проф. Академик Абдулменаф Беџети

На вчерашното предавање со проф. академик Абдулменаф Беџети се фокусиравме на тоа како се трошат, но и како се собираат јавните пари во РМ. Академикот напомена дека земјава за секоја нова јавна политика мора да применува „буџетски калкулатор“ за да се процени колкави ќе бидат буџетските повлекувања од воведувањето нова политика. Од друга страна пак, слушателите се интересираа за начинот на кој што се собираат даноците во земјава, нивната повторна прераспределба и изгледите за тоа како во иднина ќе функционира пензискиот систем во Македонија.

 

More To Explore