Развој на систем за управување со органски отпад од производство на вино во Тиквешки Регион

Центарот за истражување и креирање политики во партнерство со GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Бовин Винарија, Неготино, го реализира проектот „Развој на систем за управување со органски отпад од производство на вино во Тиквешки Регион“. Проектот е во рамките на Програмата на ЦИКП за одржлив развој, подпрограма за развој на циркуларна економија. Во рамки на проектот ќе се развие модел на производство и потрошувачка кој вклучува делење, обработка, повторна употреба, поправка, обновување и рециклирање на постоечки материјали и производи на долг рок. Крајната цел на моделот на циркуларна економија е намалување на отпад на најниска стапка колку е возможно.

Целта на проектот е создавање и воспоставување на ефикасен и одржлив модел за управување со органски отпад од производство на вино вклучувајќи вински плантажи и винарии во Република С. Македонија. Кон овој проект се вклучени правни лица, винарии во Тиквешкиот Регион, локалната власт во општините Демир Капија, Кавадарци и Неготино, комуналните претпријатија, повеќе високо образовни институции и министерства, и граѓански организации и здруженија во областа на екологијата и винската индустрија.

Конкретно проектот ќе придонесе кон:

  • Воспоставување на предуслови за институционална и правна рамка за ефикасно третирање и повторна употреба на органското ѓубриво од винариите во Република Северна Македонија;
  • Значително зголемена стапка на собирање и обработка на органски отпад од производство на вино и негова примена како обработлив и употреблив ресурс, се со цел постигнување ефекти на економија на обем.

Главни активности

  • Ревидирање на правната и стратешка рамка за управување и третман на органски отпад од производство на вино и стимулирање на дијалог помеѓу различни сектори;
  • Анализа на тековни пракси за собирање, управување и третман на органски отпад од производство на вино;
  • Развој и процес на воспоставување на ефикасен и одржлив модел за третман и управување на органски отпад од производство на вино;
  • Да се пилотира развиениот бизнис модел за третман и управување на органски отпад од производство на вино во Бовин Винарија, Неготино, и негова дисеминација во дополнителни 10 винарии од регионот;
  • Да се подигне свеста кај практичарите преку верификација на одржливоста на развиениот модел.

Времетраење: од октомври, 2022 до декември, 2024

Контакт лице: Ирена Николовска | nikolovska@crpm.org.mk