CRPM Presented The Mipex 2013 Findings On Macedonia

Share This Post

With an overall MIPEX score of 44/100, Macedonian’s policies are barely halfway favorable for societal integration. These policies score just below the European average and slightly better than other countries in the region, such as Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Bulgaria. The country’santi-discrimination legislation could contribute the most to the integration of future immigrants, as in other countries with similar laws in Central and Eastern Europe. Victims of discrimination have access to slightly favorable enforcement mechanisms and a relatively strong equality body.The obstacles to immigrant integration lay less in anti-discrimination law than in foreigners’ law. Temporary foreign workers, families, and permanent residents cannot benefit from key rights that are guaranteed in other EU member states through the EU acquis. Common across the region, the discretional powers of the authorities hamper the procedures for family reunion, long-term residence and naturalization. Immigrants must also endure one of the longest waiting periods to be eligible for naturalization. Beyond the law and their legal status, immigrants lack targeted state support to find the right job, improve the education of their children or benefit from consultative bodies, enabling their voice to be heard in political debates.

Моre information regarding the findings on Macedonia as well for the rest of the countries, can be found at: http://www.mipex.eu/macedonia-fyrom

 

 


 

 

ЦИКП ГИ ПРЕСТАВИ НАОДИТЕ ОД МIPEX 2013 ЗА МАКЕДОНИЈА

Со вкупен количник 44/100 согласно мерната скала на МIPEX, Македонија е делумно поволна земја за општествена интеграција на странците. Политиките во земјава се под европскиот просек, но сепак подобри од земјите во регионот, како што се Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Бугарија. Анти-дискриминациската правна рамка може да придонесе за понатамошна вклученост на идните мигранти во земјава, како што е случајот со некои закони од Централна и Источна Европа. Жртвите на дискриминација имаа пристап до поповолни механизми и релативно силно тело (Собраниската комисија) до која можат да се обратат. Сепaк, пречките за нивна интеграција и вклученост лежат повеќе во законот за странци. Имено, работниците, семејствата со повремен престој, но и  оние со дозвола за постојан престој немаат можност до пристап до сите поволности и права кои се гарантираат во земјите-членки на Европската Унија преточени во acquis (европското законодавство). Слично како и во регионот, дискрециската моќ на дел од надлежните тела ја отежнува постапката во однос на  семејното обединување, дозоволите за постојан престој и натурализацијата. Освен законите и нвниот правен статус, за имигрантите недостасува и поголема државна помош во однос на вработувањето и образованието на нивните деца, а исто така проблем претставува и немањето советодавни тела преку кои ќе се чуе нивниот глас во политичките дебати.

Повеќе податоци за Македонија, но и останатите земји може да се најдат на следниов линк: http://www.mipex.eu/macedonia-fyrom

 

More To Explore