CRPM launches the implementation of the project…

Share This Post

“THE ECONOMIC CRISIS IMPACT ON INDUSTRIAL RELATIONS NATIONAL SYSTEMS: POLICY RESPONSES AS KEY RECOVERY TOOLS”

The project will take place in 6-countries (3 member states – Poland, Estonia, Bulgaria and 3 candidate counties – Croatia, Macedonia and Turkey). Its objectives are to analyze the implications of the global economic crisis on the national industrial relations (focus will be given to employees unions) systems and to introduce effective key recovery tools.

ИМЕ  НА ПРОЕКТОТ

 “ Влијанието на економската криза врз националните системи за индустриски односи: Политички одговори како главни мерки за опоравување од кризата“ – “ The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools

Партнери                                Центар за Истражување и Креирање на Политики

Времетрање                         12  месеци

Цели

  1. Да направи аналитичка слика на сегашниот развој на постоечките практики на индустриски односи  во 3 земји членки- Полска, Естонија, Бугарија и 3 земји кандидати- Хрватска, Македонија и Турција и да равие непосредни препораки на тоа како да се подобри националната експертиза во областа.
  2.  Да ја подобри националаната дебата помеѓу страни активно инволвирани во индустриските односи (работнички унии,  здруженија на работодавци,  државни власти и истражувачки центри) како и да промовира активна размена на информации и искуства помеѓу истите.
  3. Да ги запознае заинтересираните странки од 3 нови ЕУ членки и 3 земји кандидати со  главната содржина, заклучоците и препораките на извештајот за индустриски односи на  ЕК од 2010 година и да ги инкорорира Европските и компаратаивните елементи во нивните национални системи за индустриски односи.
  4. Да обезбеди меѓународна платформа за споделување на знаење на ефикасни практики на индустриски односи како и создавање на мрежи за изврсност помеѓу инволвираните странки во индустриските односи од 3 нови ЕУ членки и 3 земји кандидати.

 

АКТИВНОСТИ

A.  Административни задачи

– Вработување на еден локален кординатор и локален истражувач

– Одредби за логистичка и административна помош на националниот изтражувач за време на истажувачката работа

– Ассистенција на CED во севкупната имплеметација на проектот

– Развој на конечен наративен и финансиски извештаи

– Архивирање на прогресот на проектот и финансиските резултати

 

B. Програмски задачи

– Учество на еден национален истажувач во дводневен состанок во Софија на Меѓународен Истражувачки Тим на индустриски односи за усогласување на истражувачка методологија, тема, надледување и идикатори за евалуација.

– Спроведување на 1 национално истажување на конкретни посткризни импликации и мерки за опоравување кои се согледани како главни социјални партнери во Македонија.

– Органзација на 1 еднодневна национална дебата во Скопје со инволвираните странки во индустриските односи ( работнички унии, здруженија на работодавци, државни власти, истражувачки институции)

– Превод на националниот јазик и презентација ( за време на националната дебата) на селектирани делови од ЕК извештајот за индустриски односи.

-Учество во организација и спроведување на дводневна маѓународна конференција позврзана со политички одговори на националните системи за индустриски односи на еконосмката криза во 3 нови ЕУ членки и 3 земји кандидати.

-Иницијација на видни акции како што се 12 објавувања на интернет, 1 прес-конференција и 1 видео со порака на главните национални партнери

-Учество во 5 дневно студиско патување во Брисел.
The project is funded by the European Union

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support