Conference within the project: “The adaptation of industrial relations towards new forms of work/Kонференција во рамки на проектот: „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики, одржа прес конференција во рамки на проектот: „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“, финансиран од Европската Унија. На прес конференцијата нашиот истражувач Кристијан Трајковски пред претставниците од медиумите ги презентираше главните наоди добиени од истражувањето, а објавени во Националниот извештај. Посебно внимание беше посветено на презентирање на резултатите добиени од теренското истражување спроведено на репрезентативен примерок на работната сила.
За повеќе информации посетете го следниот линк.
The Center for Research and Policy Making held a press conference within the project: “The adaptation of industrial relations towards new forms of work”, financed by the European Union. At the press conference, our researcher Kristijan Trajkovski presented to the media representatives the main findings from the research, that are published in the National Report. Special attention was devoted to presenting the results obtained from the field survey conducted on a representative sample of the workforce.
For more information, visit the following link.

More To Explore