Closing Conference Of The EU-Funded Project

Share This Post

On Tuesday, 15 January 2013, a closing conference of the EU-funded project “Exchange of EU best practices in the area of anti-discrimination legislation enforcement” took place at the EU InfoCentre.

Closing Conference of the Eu-Funded Project

At the event, the opening addresses were delivered by:

Mr. Robin Liddell, Minister Counsellor, Head of Section for Political & Justice and Home Affairs Issues, Information and Communication;

Ms. Maria Prohaska, Director, Center for Economic Development, Sofia;

Mr. Dushko Minovski, Chairman of the Commission for Protection against Discrimination.

Ms. Tamara Dimitrievska, policy analyst, Center for Research and Policy Making presented the Policy recommendations.

You can access the policy recommendations at
https://crpm.org.mk/?p=7860#more-7860.

Closing Conference of the Eu-Funded Project

 

Closing Conference of the Eu-Funded Project

Во вторник, 15-ти јануари 2013, се одржа завршната конференција на проектот финансиран од ЕУ „Размена на најдобри ЕУ практики за имплементација на законодавството од областа на антидискриминацијата“.

Воведни обраќања на отворањето на настанот имаа:

Г-дин Робин Лидел, министер советник, Шеф на Сектор за политички прашања, правда и внатрешни работи, информации и комуникации;

Г-ѓа Мариа Прохаска, директор, Центар за економски развој, Софија;

Г-дин Душко Миновски, претседател на Комисијата за заштита од дискриминација

Г-ца Тамара Димитријевска, аналитичар, Центар за истражување и креирање политики.

На оваа прес-конференција беа презентирани препораките за унапредување на заштитата од дискриминација. Истите можете да ги погледнете на веб страната на ЦИКП
https://crpm.org.mk/?p=7860#more-7860.

Closing Conference of the Eu-Funded Project

 

More To Explore