Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Share This Post

Бренд менаџмент – ново поглавје од обуките од проектот Смарт Старт

Од 08-09.02.2017 во Берово се одржа шестата по ред обука во рамки на проектот Смарт Старт. Обучувачката Љупка Наумовска на претставниците на идните социјални претпријатија им пренесе знаење за тоа како се развива една бренд стратегија, како и за тоа кои се основните правила за развој на ефикасни и впечатливи лого и слоган. Дополнително, идните социјални претприемачи и претприемачки се запознаа со значењето на бренд екстензијата како механизам за дополнително привлекување корисници и потрошувачи на даден производ, односно услуга. Преку поединечни и заеднички вежби, учесниците се обидоа да го приемнат стекнатото знаење во пракса, а внимание се посвети и на преставување на претприемачките идеи при што се примени техниката „ презентирај за 1 min.“. Завршницата на циклусот обуки ќе биде кон крајот на овој месец.

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

From 08-09.02.2017 in Berovo, the sixth consecutive training within the Smart Start project was organized. Ljupka Naumovska as a trainer transferred her know how to the representatives of the social enterprises on developing brand strategy as well as on the basics of effective and memorable logo and slogan. In addition, prosperous social entrepreneurs were introduced about the importance of brand extension as a mechanism to attract additional users and consumers of a given product or service. Through individual and joint exercises, participants tried to convert the acquired knowledge into practice; additionally they presented their entrepreneurial ideas via “elevator speech”. The conclusion of the training cycle is expected by the end of this month.

More To Explore