“BOOSTING ENERGY EFFICIENCY: HOW CAN LOCAL COMMUNITIES CONTRIBUTE?” – NEW PUBLICATION BY CRPM, GIZ ORF EE AND KAS

Share This Post

On 6th of December 2013, the Center for Research and Policy making in collaboration with GIZ ORF EE and The Konrad-Adenauer-Stiftung organized a presentation of the policy paper “Boosting Energy Efficiency: How Can Local Communities Contribute?”.

 

 

This paper is a final product of the second cycle of the „Public Dialogue on Sustainable Use of Energy in SEE“ project. The event, at which relevant stakeholders, mayors and NGO managers were present, was opened by Johanes Elle, Sector Fund Manager at GIZ ORF and Lazar Gecevski, director of the Energy Agency of Republic of Macedonia. Both of them highlighted the need of having precise roadmap in the process of “greening” the energy portfolio of Macedonia, especially regarding the establishment of National Fund on Energy Efficiency.                   

Speaking about the policy paper, the three authors emphasized that it is a question of a document which detects all of the problems, challenges and obstacles that local governments, non-governmental organizations and companies face with regarding the energy efficiency. Several  recommendations were listed in the paper such as increasing the involvement and engagement of all relevant actors, establishing National Fund on Energy Efficiency which will foster the investment and activity tempo, precise registering of the total consumption of energy, continuation with the renovation and reconstruction process as well as increasing the Public-Private Partnership contracting in this area.

Тhe publication can downloaded at this link

 

 

https://crpm.org.mk/wp-content/uploads/AboutUS/kas_36320-1522-2-30.pdf

 

 

  

 

 


„ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ: КАКО МОЖАТ ДА ПРИДОНЕСАТ ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ?“ – НОВА ПУБЛИКАЦИЈА НА ЦИКП, ГИЗ ОРФ ЕЕ И КАС

На 6-ти декември 2013, Центарот за истражување и креирање политики, помогнат од ГИЗ ОРФ ЕЕ и Фондацијата Конрад Аденауер, организираше презентација на студијата „Поттикнување на енергетската ефикасност: како можат да придонесат локалните заедници?“. Студијата е краен производ од вториот циклус на проектот „Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во ЈИЕ“. Настанот, на кој патем присуствуваа голем број чинители од оваа сфера, градоначалници и претсавници од невладиниот сектор, беше отворен од страна на Јоханес Еле (ГИЗ ОРФ ЕЕ) и Лазар Гечевски, директор на Агенцијата за енергетика на РМ. И двајцата ја нагласија потребата од прецизен патоказ во процесот на „разеленување“ на енергетското портфолио на Македонија, особено во делот на основањето Национален фонд за енергетска ефикасност.                                         

Што се однесува до студијата, тројцата автори нагласија дека се работи за документ кој ги препознава и анализира проблеми, предизивици и пречки со кои се соочуваат единиците на локалната валст, невалдините организации и компаниите во однос на енергетската ефикасност. Неколку препораки се посочени во оваа студија како што се зголемување на ангажманот на сите релевантни чинители од оваа област, основање Фонд за енергетската ефикасност кој ќе го засили инвестициското темпо, прецизно бележење на крајната потрошувачка на енергија, продолжување со реновирањето и реконструирањето на објектите како и зголемување на бројот на договори за јавно-приватно партнерство.                                                                                                                      

Целата студијата може да биде превземена на овој линк

 

 

https://crpm.org.mk/wp-content/uploads/2014/01/kas_36322-1522-2-30.pdf

 

 

 

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support