„Деконструирање на концептот за образование на далечина: образование за време на Ковид 19“ – нова куса анализа од ЦИКП / “Deconstructing the Concept for Distance Learning: Education in Times of Covid-19” – a new policy brief by CRPM

Share This Post

„Деконструирање на концептот за образование на далечина: образование за време на Ковид 19“ – нова куса анализа од ЦИКП

Во оваа анализа нудиме осврт на начинот на кој што се изведе учењето од далечина за време на карантинот како последица од пандемијата од Ковид-19, како и препораките на ЦИКП за поставување здрав систем на учење од далечина со цел квалитетно спроведување на наставното градиво и стекнување трајни и применливи знаења од страна на учениците и ученичките.

“Deconstructing the Concept for Distance Learning: Education in Times of Covid-19” – a new policy brief by CRPM

In this policy brief we provide a review of the way in which distance learning was performed during Covid-19 quarantine, as well as the recommendations for setting up a stable distance learning system in order to implement quality teaching program and acquisition of permanent and applicable knowledge by students.

More To Explore