Кампања „Се грижам“

 

Центарот за истражување и креирање политики ја спроведува кампањата „Се грижам“ која се реализира во рамките на прокетот „Одговор на реформата Воведување на дијагностичко сродните групи“. Проектот е продолжение на истражувањето и анализата за влијанието на Дијагностички сродни групи врз неплатениот труд на жените дома кое Центарот за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје со финансиска и техничка поддршка на Развојниот фонд за жени при Обединети нации го објави во 2008 година.

… повеќе информации за овој проект и за кампањата ќе добиете од приложената анализа и презентација :

DIAGNOSIS RELATED GROUPS AND UNPAID CARE WORK OF WOMEN; Policy Study N.8; May 2008

Download File, Format: PDF, Size:689 KB, ENG

Download File, Format: PDF, Size:729 KB, MK

„Одговор на реформата Воведување на Дијагностичко сродните групи“

Кампања „Се грижам“

Download File, Format: PDF, Size:654 KB, МК