Јавна дебата на тема „Родово одговорното буџетирање во образовната програма на општина Шуто Оризари”

0
190

Денес во просториите на Општина Шуто Оризари со почеток од 12 часот заедно со нашите подгрантисти од Национален совет за родова рамноправност – НСРР одржавме јавна дебата на тема „Родово одговорното буџетирање во образовната програма на општина Шуто Оризари.
Истражувањето спроведено од нашите подгрантиски во рамки на проектот „Училиште за сите – образовни политики од родова перспектива во Шуто Оризари“ во рамки на програмата за подгрантисти на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост “, ги покажа следниве главни наоди:

  • Учениците во основните училишта на општина Шуто Оризари немаа достапност до ужинка, односно нема можност за купување на ужинка/оброк во самото училиште.
  • Хигиенските услови, особено условите за одржување на менструална хигиена во училиштата се на многу ниско ниво. Родителите сами даваат финансиски средства за купвање на средства за хигиена.
  • Стереотипите и предрасудите се се уште присутни и се наследуваат генерациски. Голем дел од учениците веруваат дека мајките се тие кои треба да се грижат за домот и семејството.

Иако членови на Советот не присуствуваа на јавната дебата, препораките беа споделени, а ќе бидат и дополнително доставени се следниве:

  • Обезбедување бесплатни и лесно достапни средства за одржување на менструална хигиена, со цел овозможување рамноправен пристап до образование на девојчињата.
  • Барање на ребаланс на буџетот и дополнително финансирање на училиштата во општина Шуто Оризари по препорака на граѓанските организации, Управните одбори и Советите на родители на училиштата.
  • Покревање на свеста кај локалното население за можностите и начините на учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво.
  • Одржување на обуки за родово сензитивизирање на советниците на Советот на општина Шуто Оризари.

Јавните дебати се организираат во рамки на проектот “Низ Женски Леќи” кој е финансиски поддржан од Европската Унија. Ставовите и гледиштата искажани на дебатите се единствена одговорност на имплементаторите на проектот и во ниеден поглед не ги искажуваат ставовите на Европската Унија.