ЦИКП достави коментари по однос на предлог Законот за буџетите / CRPM delivered comment to the Draft Organic Law on Budget

Share This Post

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11те буџетски принципи го регулира и принципот на родова еднаквост подразбира родово одговорно буџетирање, односно запазување на родовата еднаквост во планирањето и извршувањето на буџетските приливи и одливи. ЦИКП и Мрежата на организации кои вршат родов надзор врз буџетот го оценува ова за недоволно и ги достави следните коментари на нацрт Законот за буџети.”

The Ministry of finance presented the draft Law on Budgets. CRPM contributed to the public debate. “The proposed Law on Budgets mentions gender responsive budgeting only in Article 3 where among the 11 budget principles, one of them regulates the principle of gender equality. It refers to the gender responsive budgeting as taking into consideration the gender equality in the planning phase and execution of budget income and expenditures. The Gender Budget Watchdog Network assesses this as insufficient and submitted the following comments to the Law on Budgets”.

More To Explore