ЦИКП ви го преставува социјалното претпријатие Избор од Струмица

Share This Post

ТЗ ,,Покров” е првата долгорочна рехабилитациона програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија отворена во 2009 година, структурирана по принципот на светските терапeвтски заедници. Програмата е ориентирана кон примена на негативниот идентитет на лицата со проблем на зависност низ повеќе психотерапевтски правци: когнитив-бихејвиор, системска семејна психотерапија, рационално-емотивна когнитивна бихејвиорална терапија и метод на терапевска заедница.

„Избор“ од Струмица, социјално претријатие кое преку рехабилитациона програма за зависници произведува органски производи

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support