ЦИКП ви го преставува социјалното претпријатие Извор од Струмица

0
16890

ТЗ ,,Покров” е првата долгорочна рехабилитациона програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија отворена во 2009 година, структурирана по принципот на светските терапeвтски заедници. Програмата е ориентирана кон примена на негативниот идентитет на лицата со проблем на зависност низ повеќе психотерапевтски правци: когнитив-бихејвиор, системска семејна психотерапија, рационално-емотивна когнитивна бихејвиорална терапија и метод на терапевска заедница.

https://inovativnost.mk/2018/01/12/izbor-od-strumica-socijaln-pretprijatie-koe-preku-rehabilitaciona-programa-za-zavisnici-proizveduva-organski-proizvodi/