Тимот на „Види вака“ препозна убава приказна во проектот „Смарт старт“

Share This Post

Македонија заостанува во развој на социјалното претприемништво. Социјалните претпријатија учествуваат со 10% во вкупниот БДП на ЕУ.

#Stopanskabankaadbitola #crpm

More To Explore